I. Đối Với Nội Thành Hồ Chí Minh & Hà Nội:

– Phí vận chuyển nội thành: 15,000 VNĐ.

– Thời gian:

Hồ Chí Minh: 1-2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

Hà Nội : 1-2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

II. Đối Với Ngoại Thành Hồ Chí Minh & Hà Nội

– Phí vận chuyển ngoại thành: 20,000 VNĐ.

– Thời gian:

Hồ Chí Minh: 1-2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

Hà Nội : 2-3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

III. Đối Với Các Tỉnh Thành Khác Trên Toàn Quốc

– Phí vận chuyển các tỉnh thành trên toàn quốc: 30,000 VNĐ.

– Thời gian:

Các Tỉnh/Thành Phố Miền Nam: 1-2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

Các Tỉnh/Thành Phố Miền Bắc: 2-3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

Các Tuyến Huyện, Xã: Cộng Thêm 2 – 3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).